Na osnovu člana 356.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“broj 36/2011 i 99/2011) i člana 65.Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011),

A.D. „BETONJERKA“
ČAČAK, Ul. Nikole Tesle br. 5

Matični broj : 06851363
Šifra delatnosti: 2361-proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za gradjevinarstvo

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Dana 22.06.2012. godine sa početkom u 15,00 časova u poslovnim prostorijama A.D. „Betonjerka“- Čačak, održana je

SEDMA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „BETONJERKA“- ČAČAK

Na sedmoj redovnoj sednici Skupštine akcionara A.D.“ Betonjerka“- Čačak,potrebnom većinom glasova donete su sledeće odluke:

1.Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine
2. Usvojen je zapisnik sa šeste redovne sednice Skupštine akcionara broj 826 od 30.06.2011.godine.
3 Doneta je odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva.
4.Doneta je odluka o usvajanju Osnivačkog akta društva.
5 Doneta je odluka o usvajanju Statuta društva.
6 Doneta je odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja društva.
7.Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora u periodu od 30.06.2011. do 16.05.2012.godine.
8.Doneta je odluka o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora.
9.Doneta je odluka o izboru Odbora direktora društva
10.Doneta je odluka o izboru zakonskih zastupnika društva.
11.Doneta je odluka o usvajanju Pravilnika o naknadama za rad članova Odbora direktora.
12.Doneta je odluka o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu.
13.Doneta je odluka o usvajanju izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja društva za 2011.god.
14.Doneta je odluka o pokriću gubitka društva za 2011.godinu.
15.Doneta je odluka o izboru revizora društva za 2012.godinu.
16.Doneta je odluka o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine za potpis i overu Osnivačkog akta i Statuta društva i odluke Skupštine o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta društva kod organa nadležnog za overu.

Ukupan broj akcija sa pravom glasa akcionara koji su učestvovali u glasanju je 29915 ,što predstavlja 83,2151 % od ukupnog broja glasova.

Sve odluke donete su jednoglasno sa ukupno 29915 akcija,odnosno glasova.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva u Čačku,Ul. Nikole Tesle broj 5, u redovno radno vreme.

Izveštaj o održanoj sedmoj redovnoj sednici Skupštine učinjen je dostupnim na web sajtu društva www.betonjerka-cacak.co.rs i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.


 

 

 

Direktor

Srdjan Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI