Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS” br. 36/2011 i 99/2011 ),člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( “Sl. Glasnik RS “ br. 36/2011 ),člana 62 Statuta A.D.”Betonjerka”-Čačak i Odluke o sazivanju sedme redovne sednice Skupštine A.D.”Betonjerka”-Čačak,koju je doneo Upravni odbor A.D.”Betonjerka”-Čačak na tridesetdrugoj sednici održanoj dana 16.05.2012.god,upućuje se svim akcionarima A.D.”Betonjerka”- Čačak na dan 16.05.2012.godine

POZIV
ZA SEDMU REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
A.D.”BETONJERKA”- ČAČAK

Sedma redovna sednica Skupštine A.D.”Betonjerka”- Čačak održaće se dana 22.06.2012.godine u poslovnim prostorijama Društva u Čačku, Ul. Nikole Tesle br. 5 sa početkom u 15,00 . časova.
Za sedmu redovnu sednicu Skupštine A.D.”Betonjerka”- Čačak predložen je sledeći:

D N E V N I R E D

1.Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine.
1.1.imenovanje zapisničara
1.2.imenovanje članova komisije za glasanje
2 Usvajanje zapisnika sa šeste redovne sednice Skupštine akcionara broj 826 od 30.06.2011.godine.
3 Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva.
4.Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva.
5 Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva.
6 Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja društva.
7.Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu od 30.06.2011. do 16.05.2012.godine.
8.Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora.
9.Donošenje odluke o izboru Odbora direktora društva
10.Donošenje odluke o izboru zakonskih zastupnika društva.
11.Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o naknadama za rad članova odbora direktora.
12.Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu.
13.Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja društva za 2011.god.
14.Donošenje odluke o pokriću gubitka društva za 2011.godinu.
15.Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2012.godinu.
16.Donošenje odluke o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine za potpis i overu Osnivačkog akta i Statuta društva i odluke Skupštine o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta društva kod organa nadležnog za overu.

A.D.”Betonjerka”- Čačak na dan 16.05.2012.godine kao dan upućivanja poziva,ima izdatih ukupno 35.949 običnih akcija sa pravom glasa.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda sedme redovne sednice Skupštine,pravo glasa imaju svih 35.949 akcija a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova
prisutnih akcionara,izuzev odluke o usvajanju Statuta društva koja se donosi običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa (član 247 Zakona o privrednim društvima ).

 

U skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima materijal za ovu sednicu Skupštine,po svim tačkama dnevnog reda,može preuzeti akcionar lično ili punomoćnik akcionara Društva na osnovu pisanog punomoćja u poslovnim prostorijama Društva u Čačku,Ul. Nikole Tesle br. 5, u periodu od 17.05.2012.godine do održavanja sednice Skupštine,svakog radnog dana,u vremenu od 7,00 časova do 15,00 časova.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko punomoćnika koji poseduju najmanje 35 akcija odnosno 0,1% od ukupnog kapitala društva.Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionar može učestvovati u Skupštini i glasati lično, ili davanjem punomoćja na to ovlastiti drugo lice,a može i glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje u odsustvu.

.Potpis na punomoćju za glasanje dat od strane fizičkog lica,kao i potpis akcionara na formularu za glasanje u odsustvu,moraju biti overeni u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja ili njihove kopije,kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu,dostavljaju se od strane punomoćnika ili akcionara najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.
Formular za davanje punomoćja,kao i formular za glasanje u odsustvu,objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice društva www.betonjerka-cacak.co.rs

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa,mogu Upravnom odboru pisanim putem dostaviti predlog dopune dnevnog reda najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice,pod uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice.

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine,utvđuje se na dan 12.06.2012.godine,na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici društva www.betonjerka-cacak.co.rs kao i na internet stranicama Multilateralne trgovačke platforme i Registra privrednih subjekata.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije- obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara,shodno članu 65.stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

 

 

 

Predsednik Upravnog odbora

Zoran Adžemović

 

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU


za glasanje na redovnoj Skupštini Akcionara “Betonjerka” A.D. Čačak,Ul.Nikole Tesle br 5,sazvanoj za

22.06. 2012.godine, sa početkom u 15,00 časova sa mestom održavanja u Čačku, Ulica Nikole Tesle br. 5

( ako je akcionar fizičko lice )


Ja, _________________________________________, ______________________________________

( Lično ime i prebivalište akcionara ) ( JMBG ili broj lične karte )


________________________________________________________________________________

( broj računa hartija od vrednosti / ili mesto gde se vodi )


( ako je akcionar pravno lice )


Kao ovlašćeni zastupnik _____________________________________________________________

( poslovno ime, sedište i matični broj )


________________________________________________________________________________

( broj računa hatrija od vrednosti / ili mesto gde se vode akcije )


Kao akcionar raspolažem sa ukupno __________ običnih akcija sa oznakom CFI kodom ESVUFR

i ISIN brojem RSBTNCE 63261, izdavaoca A.D.”Betonjerka”-Čačak,odnosno sa isto toliko glasova na sednici Skupštine društva.Na redovnoj sednici Skupštine, po predloženim tačkama dnevnog reda glasam pismenim putem, bez prisustva, na sledeći način:


1) Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine.

1.1.imenovanje zapisničara

1.2.imenovanje članova komisije za glasanje

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

2) Usvajanje zapisnika sa šeste redovne sednice Skupštine akcionara broj 826 od 30.06.2011.god.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

3) Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

4) Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

5) Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

6) Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

7) Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu od 30.06.2011.god. do 16.05.2012.god. .

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

8) Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

9) Donošenje odluke o izboru Odbora direktora društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

10)Donošenje odluke o izboru zakonskih zastupnika društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

11) Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o naknadama za rad članova Odbora direktora.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

12) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

13) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

14) Donošenje odluke o pokriću gubitka društva za 2011.godinu.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

15) Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2012.godinu.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

16) Donošenje odluke o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine za potpis i overu Osnivačkog akta i Statuta društva i odluke Skupštine o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta društva kod organa nadležnog za overu.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

Potpis akcionara koji glasa _________________________________

Datum:_________________________________________________

Mesto: _________________________________________________


Napomena: Akcionar mora overiti potpis na ovom formularu za glasanje u odsustvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

 

 

PUNOMOĆJE


za glasanje na redovnoj Skupštini Akcionara “Betonjerka” A.D. Čačak,Ul.Nikole Tesle br. 5,sazvanoj za 22.06. 2012.godine, sa početkom u 15,00 časova sa mestom održavanja u Čačku, Ulica Nikole Tesle br. 5


( ako je akcionar fizičko lice )


Ja, _________________________________________, ______________________________________

( Lično ime i prebivalište akcionara ) ( JMBG ili broj lične karte )


________________________________________________________________________________

( broj računa hartija od vrednosti / ili mesto gde se vodi )


( ako je akcionar pravno lice )


Kao ovlašćeni zastupnik _____________________________________________________________

( poslovno ime, sedište i matični broj )


________________________________________________________________________________

( broj računa hatrija od vrednosti / ili mesto gde se vode akcije )


ovlašćujem ________________________________________________________________________

( ime i prezime/poslovno ime i sedište punomoćnika,(JMBG/MB )


da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u akcijama “Betonjerka” A.D. Čačak sa CFI kodom ESVUFR

i ISIN brojem RSBTNCE 63261, na redovnoj Skupštini Akcionara po sledećim tačkama dnevnog reda :


1) Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine.

1.1.imenovanje zapisničara

1.2.imenovanje članova komisije za glasanje

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

2) Usvajanje zapisnika sa šeste redovne sednice Skupštine akcionara broj 826 od 30.06.2011.god.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

3) Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

4) Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

5) Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

6) Donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

7) Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu od 30.06.2011.god. do 16.05.2012.god.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

8) Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

9) Donošenje odluke o izboru Odbora direktora društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

10)Donošenje odluke o izboru zakonskih zastupnika društva.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

11) Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o naknadama za rad članova Odbora direktora.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

12) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

13) Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja društva za 2011.godinu.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

14) Donošenje odluke o pokriću gubitka društva za 2011.godinu.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

15) Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2012.godinu.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

16) Donošenje odluke o davanju ovlašćenja predsedniku Skupštine za potpis i overu Osnivačkog akta i Statuta društva i odluke Skupštine o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta društva kod organa nadležnog za overu.

ZA

PROTIV

UZDRŽAN


Punomoćnik je dužan da postupa po datim uputstvima za glasanje,a ukoliko punomoćniku nisu data nikakva uputstva u pogledu načina glasanja, punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara koga zastupa.


Nakon održane sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.


Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu sednicu Skupštine.


Akcionar može u svako vreme opozvati ovo punomoćje.


___________________________________________

Potpis lica koje daje punomoćjeDatum davanja punomoćja: ____. ____. _____. godine Mesto : ________________________Napomena: Akcionar koji je fizičko lice mora overiti potpis na ovom punomoćju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI