Na osnovu člana 3  Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih , polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava:

AKCIONARSKO DRUŠTVO «BETONJERKA» OBJAVLJUJE

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU  ZA 2011. GODINU

I.  OPŠTI PODACI

1) Poslovno ime

Akcionarsko društvo «Betonjerka»

Sedište

Čačak

Adresa 

Ulica Nikole Tesle br. 5

Matični broj

06851363

PIB

101892768

2) web site

www.betonjerka-cacak.co.rs

e-mail adresa

betonca@eunet.rs

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar  privre.subjekata

BD.24993/2005 od 03.06.2005. godine i promena BD.182083/2006 od  13.11.2006. godine

4) Delatnost (šifra i opis)

2361 – proizvodnja proizvoda od betona
namenjena za gradjevinarstvo

5) Broj zaposlenih

73

6) Broj akcionara

251

 

 

 

7) Deset najvećih akcionara

Ime i prezime  / poslovno ime

Broj akcija  na dan. 25.04.2012

 % učešća u osnovnom kapitalu

Srđan Adžemović

29.875

83.10384 %

Djuric Mladen

577

1.60505 %

Grujicic Drago

41

0.11405 %

Grujicic Stanko

41

0.11405 %

Ilic Slobodanaka

41

0.11405 %

Jovanović Milorad

41

0,11405 %

Krunić Grujica

41

0,11405 %

Laković  Radoje

41

0.11405 %

Luković Radovan

41

0.11405 %

Marković Dragan

41

0.11405 %

 

 

 

 

 

 

 

Obične

Prioritetne

 

Broj

35.949

/

9) Broj izdatih akcija

CFI kod

ESVUFR

/

 

ISIN broj

RSBTNCE 63261

/

 

Naziv

Sedište

Poslovna adresa

10) Podaci  o zavisnim društvima  do 5 najznačajnijih subjekata konsolidacije (poslovno ime, sedište i adresa):

/

/

/

 

11) Naziv i  adresa revizorske kuće:

«Libra Audit » D.O.O. Novi Sad. Beogradski kej 3

 

12) Organizovano  tržište na   koje su uključene  akcije :

.»Beogradska berza» A.D. Beograd

 

 

 

II. PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1) Članovi upravnog odbora

 

Ime, prezime , funkcija  u Upravnom odboru i prebivalište

Obrazovanje

Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto)

Članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih društava

Broj  i % akcija koje poseduju u akcionarskom društvu

Isplaćeni  iznos neto naknade

Zoran Adžemović, predsednik U.O.  Beograd

Inženjer informatike

Penzioner

/

/

/

Srđan Adžemović, član U.O. Beograd

Diplomirani ekonomista

A.D. «Betonjerka» Čačak,  direktor društva

/

29.875
83,10384 %

/

Živojin Stanić, član U.O. Čačak

Gimnazija

Preduzeće «Alfa 011» Beograd, vlasnik

/

/

 

 

 

 

 

/

/

 

 

 

 

/

/

 

2) Članovi nadzornog odbora

 

Ime, prezime , funkcija  u Upravnom odboru i prebivalište

Obrazovanje

Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto)

Članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih društava

Broj  i % akcija koje poseduju u akcionarskom društvu

Isplaćeni  iznos neto naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ( Ovde navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja  i web-site na kome je objavljen)

 

III. PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA (u hiljadama dinara)

1) Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike sa navodjenjem slučajeva i razloga za odstupanje, i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vodjenje poslova:

2) Analiza poslovanja

                                                            (u hilj. Dinara)

Ukupni prihodi:

139.455

Ukupni  rashodi:

141.433

Rezultat poslovanja:

- 1.978

Prihodi po delatnostima:

/

Efekti promena u pravnom položaju društva (statusne promene):

/

Opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost

/

 

 

 

3. Pokazatelji poslovanja

 

Prinos na ukupni kapital:

/

Neto prinos na sopstveni kapital:

/

Poslovni neto dobitak (u 000 dinara):

/

Stepen zaduženosti:

/

Prvi stepen likvidnosti:

 

/

II stepen likvidnosti:

 

/

Poslovni neto dobitak – gubitak  (u hilj . RSD):

 

- 1.761

/

Stepen zaduženosti

 

63.56  %

 

Neto obrtni kapital   (u hilj. RSD)                                                                       99.433

Tržišna kapitalizacija:                                                                                                                                        /

Dobitak po akciji :

1.003.25

 

 

Obične akcije

 

Isplaćena dividenta

Za 2009. godine

/

 

 

(RSD bruto po akciji)

Za 2010. godine

/

 

 

 

Za 2011. godine

/

 

 

Informacije o ostvarenjima društva po segmentima  (formiranim na proizvodnoj i geografskoj osnovi), u skladu sa zahtevima MRS 14 i to:

 

1. Prihodi od prodaje eksternim kupcima

 

2. Prihodi od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva

 

3. Rezultati svakog segmenta

 

4. Imovina i obaveze segmenata

 

 

 

5. Glavni kupci i dobavljači (navode se kupci koji učestvuju sa više od 10 % u ukupnom prihodu društva, odnosno dobavljači koji učestvuju sa više od 0 % u ukupnim obavezama društva prema dobavljačima)

GLAVNI KUPCI : «Putevi» A.D. Čačak, Vodovod –« Kragujevac». SKTR Borislav» Lazarevac, «Interkop» D.O.O. Šabac, «Projektomontaža» Beograd, «Telekomunikacija Blace» Blace,  «Jedinstvo MPP» Sevojno, «Du integral» d.O.O. Smederevo, «AR Gradnja» Beograd «Instel Inženjering» D.O.O. Novi Sad
GLAVNI DOBAVLJAČI: «TITAN – CEMENTARA» Kosjerić, «JELEN DO» Jelen Do, «KOPAONIK» Kraljevo, «KOPAONIK» Užice, «TEHNOGRAD – INŽENJERING»  Kraljevo,  i «EUROPOLIS»  Zemun.

6. Način formiranja transfernih cena
Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10 % u odnosu na prethodnu godinu u:

 

1.Imovini i obavezama ( prikazanoj po pozicijama, datim u izvodu iz finansijskih izveštaja):

                                                           2011              2010             %            Obrazloženje­­  
  - stalna  imovina                            24.521             30297          0.81
- obrtna imovina                             99.433            94.126            1.06  
                                                                                                    
- dugoročna  rezer. i obaveze          34.109             32.600          1.05

2. Neto  dobitku , odnosno gubitku  tog društva:

 

                                                       - 1.761

Navesti slučajeve kod kojih postoji  neizvestost  naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva:
 

 

 Informacije o stanju (broju % ) , sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija:

 

.

 Ulaganje u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse:                (u  hilj. dinarima)

- razvoj osnovne delatnosti   /.              - informacione tehnologije  /

 

Navesti  iznos, način formiranja i upotrebu  rezervi u poslednje dve godine:

 

Navesti sve bitne poslovne dogadjaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja:

Dana 30.06.2011. godine održana je šesta  redovna sednica Skupština akcionara. Odluke, kao i drugi bitni dogadjaji  dostavljeni su Organizatoru tržišta, Komisiji  za HOV i dostupne su na web-sajtu društva   www.betonjerka- cacak.co.rs.

 

Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni:

 

 

 

 

 

Direktor

Srdjan Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI