Na osnovu člana 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. Glasnik Republike Srbije br. 47/2006) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (»Sl. Glasnik RS« br. 100/2006), Uprava akcionarskog društva

A.D. »BETONJERKA« IZ ČAČKA

Objavljuje


Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2011. godine

1) Poslovno ime: A.D. »Betonjerka«
Sedište i adresa: Čačak, Ul. Nikole Tesle br. 5
Matični broj: 06851363
PIB: 101892768

2) Web- site: www.betonjerka-cacak.co.rs
e-mail adresa: betonca@eunet.rs

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD.24993/2005 od 03.06.2005. god

4) Delatnost: (šifra i opis): 2361 – proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za gradjevinarstvo

5) Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:

- Zoran Adžemović, predsednik Upravnog odbora
- Srđan Adžemović, član Upravnog odbora
- Živojin Stanić, zamenik predsednika Upravnog odbora

6) Planom poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2011. godine predvidjen je promet
od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od oko 100.000.000,00 dinara.
Do datuma objavljivanja ove izjave, društvo posluje sa finansijskim teškoćama i sa gubitkom u poslovanju.


Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu, na kojem su uključene akcije društva i čini dostupnim na svom web- sajtu.

 

U Čačku, 10.11.2011.

Predsednik Upravnog odbora

Zoran Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI