Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finanasijskih instrumenata («Sl. Glasnik Republike Srbije « br. 47/2006) i člana 4. Pravilnika o sadržini  i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik» Republike Srbije  br. 100/2006 i 116/2006)

AKCIONARSKO DRUŠTVO «BETONJERKA» OBJAVLJUJE

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2010. GODINU

I.  OPŠTI PODACI

1) Poslovno ime

Akcionarsko društvo «Betonjerka»

Sedište

Čačak

Adresa 

Ulica Nikole Tesle br. 5

Matični broj

06851363

PIB

101892768

2) web site

www.betonjerka-cacak.co.rs

e-mail adresa

betonca@eunet.rs

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar  privre.subjekata

BD.24993/2005 od 03.06.2005. godine i promena BD.182083/2006 od  13.11.2006. godine

4) Delatnost (šifra i opis)

2361 – proizvodnja proizvoda od betona  namenjena za gradjevinarstvo

5) Broj zaposlenih

79

6) Broj akcionara

259

 

 

 

7) Deset najvećih akcionara

Ime i prezime  / poslovno ime

Broj akcija  na dan. 12.08.2011

 %  učešća u osnovnom kapitalu

Adžemović Srđan

29.875

83,10384 %

Đurić Mladen

397

  1,10434  %

Grujicic Drago

41

   0,11405 %

Grujicic Stanko

41

   0,11405 %

Ilic Slobodanka

41

   0,11405 %

Jovanović Milorad

41

   0,11405 %

Krunić Grujica

41

   0,11405 %

Laković Radoje

41

   0,11405 %

Luković Radovan

41

   0,11405 %

 

Marković Dragan

41

   0,11405 %

8) Vrednost osnovnog kapitala   35.949.000.00 RSD

 

 

Obične

Prioritetne

 

Broj

35.949

/

9) Broj izdatih akcija

CFI kod

ESVUFR

/

 

ISIN broj

RSBTNCE 63261

/

 

Naziv

Sedište

Poslovna adresa

10) Podaci  o zavisnim društvima  do 5 najznačajnijih subjekata konsolidacije (poslovno ime, sedište i adresa):

/

/

/

11) Naziv i  adresa revizorske kuće:

Libra Audit doo N.Sad, Beogradski  kej 3

12) Organizovano  tržište na   koje su uključene  akcije :

«Beogradska berza» A.D. Beograd

 

 

II. PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1) Članovi upravnog odbora

 

Ime, prezime , funkcija  u Upravnom odboru i prebivalište

Obrazovanje

Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto)

Članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih društava

Broj  i % akcija koje poseduju u akcionarskom društvu

Isplaćeni  iznos neto naknade

Zoran Adžemović, predsednik U.O.  Beograd

Inženjer informatike

Penzioner

/

/

/

Srđan Adžemović, član U.O. Beograd

Diplomirani ekonomista

A.D. «Betonjerka» Čačak,  direktor društva

/

29.875
83,10384  %

/

Živojin Stanić, član U.O. Čačak

Gimnazija

Preduzeće «Alfa 011» Beograd, vlasnik

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Članovi nadzornog odbora

 

Ime, prezime , funkcija  u Upravnom odboru i prebivalište

Obrazovanje

Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto)

Članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih društava

Broj  i % akcija koje poseduju u akcionarskom društvu

Isplaćeni  iznos neto naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ( Ovde navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja  i web-site na kome je objavljen)

 

 

III. PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

2) Analiza poslovanja

                                                 (u hilj. Dinara)

 

Ukupni prihodi:

129.755

 

Ukupni  rashodi:

140.394

 

Rezultat poslovanja, gubitak

-10.539

 

 

 

 

Efekti promena u pravnom položaju društva (statusne promene):

/

 

Opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost

/

 

 

 

 

3. Pokazatelji poslovanja

 

 

Prinos na ukupni kapital:

/

 

Neto prinos na sopstveni kapital:

/

 

Poslovni neto dobitak-gubitak (u 000 dinara):

-10.639

 

Stepen zaduženosti:

34.63%

 

Prvi stepen likvidnosti:

 

50.55%

 

Neto obrni kapital (u hilj . RSD):

 

 

        94.126

/

Cena akcije - najviša

 

4.100,00 RSD

 

 

Cena akcije – najniža:                                                                                              710,00  RSD

 

Tržišna kapitalizacija:                                                                                                                                        /

 

Dobitak po akciji :

 

 

 

Obične akcije

 

Isplaćena dividenta

Za 2008. godine

648.45

 

 

Za 2009 godine

/

 

 

 

Za 2010 godine

/

 

 

Informacije o ostvarenjima društva po segmentima  (formiranim na proizvodnoj i geografskoj osnovi), u skladu sa zahtevima MRS 14 i to:

 

1. Prihodi od prodaje eksternim kupcima

 

2. Prihodi od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva

/

3. Rezultati svakog segmenta

/

4. Imovina i obaveze segmenata

/

 

 

5. Glavni kupci i dobavljači (navode se kupci koji učestvuju sa više od 10 % u ukupnom prihodu društva, odnosno dobavljači koji učestvuju sa više od 0 % u ukupnim obavezama društva prema dobavljačima)

GLAVNI KUPCI: «Ramark biro» -Cacak.»Velika Morava MP» - Beograd.»Novi Pazar – Put»- Novi Pazar.»Verana Mat»- Lazarevac. «Vodovod – Kragujevac». «Kolubara Gradjevinar»- Lazarevac. «Kolubara – Invest Gradnja» - Beograd..»Krusevac Put»- Krusevac. «Hidropromet Inzenjering»- Beograd « Bolrro» - Cacak

GLAVNI DOBAVLJAČI: «TITAN – CEMENTARA» Kosjerić, «JELEN DO» Jelen Do, «KOPAONIK» Kraljevo, «KOPAONIK» Užice, «TEHNOGRAD – INŽENJERING»  Kraljevo,  i «EUROPOLIS»  Zemun.

6. Način formiranja transfernih cena
Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10 % u odnosu na prethodnu godinu u:

 

1.Imovini i obavezama ( prikazanoj po pozicijama, datim u izvodu iz finansijskih izveštaja):

                                                           2010            2009           %            Obrazloženje­­ 
  - stalna  imovina                              30.297       36.037        -16%     Umanjenje vrednosti
                                                                                                            nekretnina postrojenja
                                                                                                             i opreme koz rashod
- obrtna imovina                              94.126          92.668        1.57%    Neznatno povecanje           
                                                                                                     
- dugoročna  rezer. i obaveze          32.600          25.674         1.27%  Opsta nelikvidnost                                                                                                       

2. Neto  dobitku , odnosno gubitku  tog društva:

 

                                                       -10.639         36.066                       Poteskoce u   poslovanju, nedostatak posla i nedostatak likvidnih sredstava            .

Navesti slučajeve kod kojih postoji  neizvestost  naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva:
 

 Informacije o stanju (broju % ) , sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija:

 

 Ulaganje u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse:                (u  hilj. dinarima)

- razvoj osnovne delatnosti   /.              - informacione tehnologije  /

 

Navesti  iznos, način formiranja i upotrebu  rezervi u poslednje dve godine:

 

Navesti sve bitne poslovne dogadjaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja:

 Dana 30.06.2011. godine održana je šesta   redovna sednica Skupštine akcionara. Odluke, kao i drugi bitni dogadjaji  dostavljeni su Organizatoru tržišta, Komisiji  za HOV i dostupne su na web-sajtu društva   www.betonjerka- cacak.co.rs.

 

Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni:

 

 

Direktor

Srdjan Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI