Na osnovu člana 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finanasijskih instrumenata («Sl. Glasnik RS « br. 47/2006) i člana 3. Pravilnika o izveštavanju javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik» RS br. 100/2006, 116/2006 i 71/2008), objavljuje se :

IZVOD IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU
A.D. «BETONJERKA» ČAČAK – proizvodnja proizvoda od betona
namenjenih za građevinarstvo

I.  OSNOVNI PODACI

1. Skraćeni naziv:

A.D. «Betonjerka» Čačak

3. Matični broj

06851363

2. Adresa:

Čačak, Nikole Tesle 5

4. PIB

101892768

II. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

BILANS STANJA  ( u 000 din.)

AKTIVA

2009

2010

PASIVA

2009

2010

2008

A. STALNA IMOVINA

36.037

30.297

A.  KAPITAL

104.821

94.181

92.838

I. Neuplaćeni upisani kapital

-

-

I. Osnovni kapital

36.527

36.228

36.527

II Gudvil

-

-

II Neuplaćeni upisani kapital

-

-

 

III Nematerijalna ulaganja

-

-

III Rezerve

1.104

1.104

1.104

IV Nekretnine, postrojenja, oprema  i biolo.sredstva

35.008

29.268

IV Revalorizacione rezerve
V. Nerealizovani  dobici po osnovu HOV
VI. Nerealizovani gubici po osnovu HOV
VII Nerasporedjeni dobitak

 

 

67.406

 

 

67.406

 

54.679

V Dugoročni finansijski plasmani

1.029

1.029

VIII Gubitak

-

10.639

-

B. OBRTNA  IMOVINA

92.668

94.126

IX Otkupljene sopstvene akcije

298

-

-

I Zalihe
II. Stalna sredstva namenjena  prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

 

 

-

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

 

25.674

 

32.600

 

73.201

III Kratkoročna potraživanja, plasmani i goto.

64.352

67.237

I Dugoročna rezervisanja

-

-

39.599

IV Odložena poreska sredstva

1.790

2.358

II Dugoročne obaveze

9.874

9.776

12.253

V. POSLOVNA IMOVINA

130.495.

126.781

III Kratkoročne obaveze

15.800

12.824

21.349

G. GUBIT. IZNAD VISINE KAPITALA

-

-

IV Odložene poreske obaveze

-

-

-

D. UKUPNA  AKTIVA 
Đ. VANBILANSNA AKTIVA

130.495
-

126.781
-

B. UKUPNA PASIVA

130.495

126.781

166.039
-

 

 

 

G. VANBILANSNA PASIVA

 

-

-

 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (u 000 din.)                       BILANS USPEHA ( u 000 din.)

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2009

2010

A. PRIHODI I RASHODI IZ  REDOVNOG POSLOVANJA

2009

2010

1. Prilivi got. Iz poslovnih aktivnosti

178.616

140.171

I Poslovni prihodi

147.099

120.430

II Odlivi got. Iz poslovnih aktivnosti

173.603

149.319

II. Poslovni rashodi

151.941

134.062

III Neto priliv  /  odliv  gotovine

5.013

-9148

III Poslovni dobitak-gubitak

-4842

-13.632

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVN. INVESTIRANJA

-

-

IV. Finansijski prihodi

4.730

2.574

I. Priliv got. Iz aktivnosti investiranja

-

-

V. Finansijski rashodi

2.228

3.129

II. odlivi got. Iz aktivnosti investiranja

-

78

VI Ostali prihodi

41.506

6.182

III  Neto priliv / odliv gotovine

-

78

VII Ostali rashodi

111

3.202

V. TOKOVI GOTOVINE IZ  AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

 

-

-

VIII. Dob./gub./ iz redov. Poslovanja pre oporezivanja

39.055

-11207

1. Prilivi got. Iz aktivnosti finansi.

 

54.559

 

20.527

IX. NETO  dobitak / gubitak  poslovanja koje se obustavlja

-

-

II. Odlivi got. Iz aktivnosti finansiranja

58.754

17.366

B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA

39.055

-11.207

III. Neto priliv / odliv gotovine

-4.195

3.161

V. POREZ NA DOBIT

-

-

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE

233.175

160.698

G. Isplaćena lična primanja poslodavcu

-

-

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE

232.357

166.763

D. NETO DOBITAK / GUBITAK

36.066

-10.639

Đ. NETO PRILIV / ODLIV GOTOVINE

818

-6.065

Đ. NETO  DOBITAK  KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

-

-

E. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 

16.784

17.602

E. NETO DOBITAK  KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA

-

-

Ž. POZIT. / NEGAT. KURSNE RAZLIKE  PO OSNOVU GOTOVINE

-

-

Ž. ZARADA PO AKCIJI

-

-

3. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA

17.602

11.537

1.Osnovna zarada po akciji

-

-

 

 

 

2.Umanjena ( razvodnjena) zarada po akciji

-

-

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU (u 000 din.)

 

                                  2009

                   2010

 

Stanje na početku god.

Povećanje
Tokom god.

Smanjenje
tokom god. 

Stanje na kraju godine

Stanje na početku god.

Povećanje
Tokom god.

Smanjenje
tokom

Stanje na kraju godine

Osnovni kapital

36.247

-

-

36.247

36.247

-

299

35.948

Ostali  kapital

280

-

-

280

280

-

-

280

Neuplaćeni upisani kapital

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisiona premija

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezerve

1.104

-

-

1.104

1.104

-

-

1.104

Revalorizacione rezerve

 

528

 

-

 

446

 

82

 

82

 

-

 

-

 

82

Nerasporedjeni dobitak

54.679

36.067

23.340

67.406

67.406

-

-

67.406

Gubitak do visine kapitala

-

-

-

-

-

-10.639

-

-10639

Otkupljene sopstvene akcije

 

-

298

-

298

298

-

298

-

UKUPNO:

92.838

36.365

23.786

105.417

105.417

-10.639

597

94.181

Gubitak iznad visine kapitala

-

-

-

-

-

-

-

-

III. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE REVIZORA «LIBRA AUDIT»NOVI SAD O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje društva A.D. «Betonjerka» Čačak, na dan 31.12.2010. godine, rezultat poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Medjunarodnim standardima revizije.

IV. ZNAČAJNE PROMENE PRAVNOG I FINANSIJSKOG POLOŽAJA DRUŠTVA I DRUGE VAŽNE PROMENE PODATAKA SADRŽANIH U PROSPEKTU ZA IZDAVANJE, ODNOSNO PROSPEKTU ZA ORGANIZOVANO TRGOVANJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI.

Nema promena pravnog i finansijskog položaja društva.

V. MESTO I VREME GDE SE MOŽE IZVRŠITI UVID U FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I IZVEŠTAJ REVIZORA.

Svakog radnog dana u prostorijama pravne službe A.D. «Betonjerka» Čačak, ul. Nikole Tesle br. 5


 

Direktor

Srdjan Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI