Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl.glasnik RS» br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006),

A.D. «BETONJERKA»
ČAČAK, Ul. Nikole Tesle br. 5

Matični broj : 06851363
Šifra delatnosti: 2361 – proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za gradjevinarstvo

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Dana 30.06.2011. godine sa početkom u 15,00 časova u prostorijama A.D. «Betonjerka» Čačak, održana je
ŠESTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. «BETONJERKA» ČAČAK

Na šestoj redovnoj sednici Skupštine akcionara A.D. «Betonjerka» Čačak donete su sledeće odluke:

1. Doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara.

2. Usvojen je zapisnik sa pete redovne sednice Skupštine akcionara broj 1044 od
30.06. 2010. godine.

3. Doneta je Odluka o izmenama Osnivačkog akta društva.

4. Doneta je Odluka o izmenama Statuta društva.

5.Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora u periodu od 01.07.2010. godine do 17.05.2011. godine.

6. Izabran je Upravni odbor društva u sastavu: Adžemović Srđan, Adžemović Zoran, Stanić Živojin.

7. Usvojen je finansijski izveštaj društva za 2010. godinu.

8. Usvojen je izveštaj revizora Preduzeća za reviziju «»Libra Audit» iz Novog Sada u vezi finansijskih izveštaja društva za 2010. godinu.

9. Doneta je Odluka o pokriću gubitka društva za 2010. godinu kojom se gubitak po finansijskim izveštajima za 2010. godinu pokriva iz nerasporedjene dobiti društva iz 2009. godine.

10.Doneta je Odluka o izboru revizora društva za 2011. godinu.

Za revizora društva izabrano Preduzeće za reviziju „LIBRA AUDIT“ D.O.O. –Novi Sad, Beogradski kej 3.


 

Direktor

Srdjan Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI