Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl.glasnik RS» br. 47/2006) i članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006.), i člana 76. Statuta ,

A.D. «BETONJERKA»
ČAČAK, Ul. Nikole Tesle br. 5

Matični broj : 06851363
Šifra delatnosti: 2361 – proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za gradjevinarstvo

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
SAZIVANJE ŠESTE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 583 od 17.05.2011. godine, sazvana je šesta redovna sednica Skupštine akcionarskog društva «Betonjerka» Čačak koja će se održati dana 30.06.2011. godine u sedištu društva u Čačku, Ul. Nikole Tesle br. 5 sa početkom u 15.00 časova i sledećim:

DNEVNIM REDOM


1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara.
2 .Usvajanje zapisnika sa pete redovne sednice Skupštine akcionara broj 1044 od 30.06.2010 godine.
3. Donošenje odluke o izmenama Osnivačkog akta društva.
4. . Donošenje odluke o izmenama Statuta društva.
5. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora društva u periodu od 01.07.2010. godine do 17.05.2011 godine.
6.. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora A.D. “Betonjerka” Čačak
7. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2010 godinu.
8. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja društva za 2010. godinu.
9. Donošenje odluke o pokriću gubitka društva za 2010. godinu.
10. Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2011. godinu.

Poziv za šestu redovnu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dnevnom listu «ALO», na «oglasnoj tabli» društva i na internet strani društva.


Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.


Pravo glasa na Skupštini ima akcionar koji ima najmanje 1000 akcija ili punomoćje akcionara za najmanje 1000 akcija.


Uvid u materijal za šestu redovnu sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 7,00 – 15,00 časova kod sekretara društva.

 

Predsednik UO :

Zoran Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI