Na osnovu člana 63.  i  64.  Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. Glasnik Republike Srbije  br. 47/2006) i člana 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju  akcija sa pravom glasa (»Sl. Glasnik RS« br. 100/2006), Uprava akcionarskog društva


A.D. »BETONJERKA« IZ ČAČKA

Objavljuje
Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za prvo  polugodište 2011. godine

1)      Poslovno ime: A.D. »Betonjerka«
Sedište i adresa: Čačak, Ul. Nikole Tesle br. 5
Matični broj: 06851363
PIB: 101892768

2)      Web- site: www.betonjerka-cacak.co.rs
      e-mail adresa:  betonca@eunet.rs

3)      Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD.24993/2005 od  03.06.2005. god
     
4)      Delatnost: (šifra i opis): 2361 – proizvodnja proizvoda od betona  namenjenih za gradjevinarstvo

5)      Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:

-         Zoran Adžemović, predsednik Upravnog odbora
-         Slobodan Ocokoljić, zamenik predsednika Upravnog odbora
-         Srđan Adžemović, član Upravnog odbora
-         Živojin Stanić, član Upravnog odbora
-         Veselin Sjekloča, član Upravnog odbora

6)      Planom poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2011. godine predvidjen je promet
od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od oko 60.000.000,00 dinara.


            Do datuma objavljivanja ove izjave, društvo posluje sa finansijskim teškoćama koje su prouzrokovane posledicama svetske ekonomske krize i velikog nedostatka posla  pa je u prva tri meseca 2011. godine iskazalo gubitak u poslovanju, mada  za sada redovno servisira sve svoje obaveze iz redovnog poslovanja, a u nastupajućoj građevinskoj sezoni očekujemo blago poboljšanje zbog najavljenih velikih  poslova u oblasti gradjevinarstva, koji bi trebali da daju pozitivan efekat i na naše poslovanje. Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu, na kojem su uključene akcije društva i čini dostupnim na svom web- sajtu.

 

U Čačku 12.04.2011

Predsednik Upranog odbora:

Zoran Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI