Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finanasijskih instrumenata («Sl. Glasnik Republike Srbije « br. 47/2006) i člana 4. Pravilnika o sadržini  i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik» Republike Srbije  br. 100/2006 i 116/2006)

AKCIONARSKO DRUŠTVO «BETONJERKA» OBJAVLJUJE

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2009. GODINU

I.  OPŠTI PODACI

1) Poslovno ime

Akcionarsko društvo «Betonjerka»

Sedište

Čačak

Adresa 

Ulica Nikole Tesle br. 5

Matični broj

06851363

PIB

101892768

2) web site

www.betonjerka-cacak.co.rs

e-mail adresa

betonca@eunet.rs

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar  privre.subjekata

BD.24993/2005 od 03.06.2005. godine i promena BD.182083/2006 od  13.11.2006. godine

4) Delatnost (šifra i opis)

26610 – proizvodnja proizvoda od betona

5) Broj zaposlenih

87

6) Broj akcionara

265

 

 

 

7) Deset najvećih akcionara

Ime i prezime  / poslovno ime

Broj akcija  na dan. 10.08.2010.

 % učešća u osnovnom kapitalu

Srđan Adžemović

29.875

82.42061 %

«Betonjerka» A.D. Čačak

298

0.82214  %

Belgrade independent  broker. A.D.

98

027036  %

Brkic Milenko

58

0.16000 %

Djuric Mladen

57

0.15725 %

Glavinic Milic

41

0.11311 %

Glisovic Viliman

41

0.11311 %

Grujicic Drago

41

0.11311 %

Grujicic Stanko

41

0.11311 %

Ilic Slobodanaka

41

0.11311 %

 

 

 

 

8) Vrednost osnovnog kapitala   36.527.000.00 RSD

 

 

Obične

Prioritetne

 

Broj

36.247

/

9) Broj izdatih akcija

CFI kod

ESVUFR

/

 

ISIN broj

RSBTNCE 63261

/

 

Naziv

Sedište

Poslovna adresa

10) Podaci  o zavisnim društvima  do 5 najznačajnijih subjekata konsolidacije (poslovno ime, sedište i adresa):

/

/

/

 

11) Naziv i  adresa revizorske kuće:

«Confida – Finodit» Beograd, ul. Imotska br. 1

 

12) Organizovano  tržište na   koje su uključene  akcije :

«Beogradska berza» A.D. Beograd

 

 

 

II. PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1) Članovi upravnog odbora

 

Ime, prezime , funkcija  u Upravnom odboru i prebivalište

Obrazovanje

Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto)

Članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih društava

Broj  i % akcija koje poseduju u akcionarskom društvu

Isplaćeni  iznos neto naknade

Zoran Adžemović, predsednik U.O.  Beograd

Inženjer informatike

Penzioner

/

/

/

Srđan Adžemović, član U.O. Beograd

Diplomirani ekonomista

A.D. «Betonjerka» Čačak,  direktor društva

/

29.875
82.42061 %

/

Živojin Stanić, član U.O. Čačak

Gimnazija

Preduzeće «Alfa 011» Beograd, vlasnik

/

5
0.01379 %

 

Veselin Sjekloča, član U.O. Beograd

Doktor pravnih nauka

Preduzeće «Omni Stock» Beograd, vlasnik

/

/

/

Miroslav Bogdanović, zamenik  predsednika U.O.  Čačak

Diplomirani gradjevi. Inž.

A.D. «Betonjerka» Čačak  rukovodilac tehničkog sektora

/

/

/

 

2) Članovi nadzornog odbora

 

Ime, prezime , funkcija  u Upravnom odboru i prebivalište

Obrazovanje

Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto)

Članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih društava

Broj  i % akcija koje poseduju u akcionarskom društvu

Isplaćeni  iznos neto naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ( Ovde navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja  i web-site na kome je objavljen)

 

III. PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA

1) Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike sa navodjenjem slučajeva i razloga za odstupanje, i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vodjenje poslova:

2) Analiza poslovanja

                                                            (u hilj. Dinara)

Ukupni prihodi:

193.336

Ukupni  rashodi:

154.280

Rezultat poslovanja:

39.055

Prihodi po delatnostima:

142.244 – prodaja robe
    4.794 - usluge

Efekti promena u pravnom položaju društva (statusne promene):

/

Opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost

/

 

 

 

3. Pokazatelji poslovanja

 

Prinos na ukupni kapital:

0.37

Neto prinos na sopstveni kapital:

0.99

Poslovni neto dobitak (u 000 dinara):

36.066

Stepen zaduženosti:

/

Prvi stepen likvidnosti:

 

1.11

II stepen likvidnosti:

 

4.19

 

/

Neto obrni kapital (u hilj . RSD):

 

64.352

 

/

Cena akcije - najviša

 

3.600.00 RSD

 

 

Cena akcije – najniža:                                                                                           800.00 RSD

Tržišna kapitalizacija:                                                                                                                                        /

Dobitak po akciji :

1.003.25

 

 

Obične akcije

 

Isplaćena dividenta

Za 2007. godine

466.80

 

 

(RSD bruto po akciji)

Za 2008. godine

648.45

 

 

 

Za 2009. godine

/

 

 

Informacije o ostvarenjima društva po segmentima  (formiranim na proizvodnoj i geografskoj osnovi), u skladu sa zahtevima MRS 14 i to:

 

1. Prihodi od prodaje eksternim kupcima

147.038

2. Prihodi od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva

/

3. Rezultati svakog segmenta

/

4. Imovina i obaveze segmenata

/

 

 

5. Glavni kupci i dobavljači (navode se kupci koji učestvuju sa više od 10 % u ukupnom prihodu društva, odnosno dobavljači koji učestvuju sa više od 0 % u ukupnim obavezama društva prema dobavljačima)

GLAVNI KUPCI: «Ramark biro» -Cacak.»Velika Morava MP» - Beograd.»Novi Pazar – Put»- Novi Pazar.»Verana Mat»- Lazarevac. «Vodovod – Kragujevac». «Kolubara Gradjevinar»- Lazarevac. «Kolubara – Invest Gradnja» - Beograd..»Krusevac Put»- Krusevac. «Hidropromet Inzenjering»- Beograd « Bolrro» - Cacak

GLAVNI DOBAVLJAČI: «TITAN – CEMENTARA» Kosjerić, «JELEN DO» Jelen Do, «KOPAONIK» Kraljevo, «KOPAONIK» Užice, «TEHNOGRAD – INŽENJERING»  Kraljevo,  i «EUROPOLIS»  Zemun.

6. Način formiranja transfernih cena
Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10 % u odnosu na prethodnu godinu u:

 

1.Imovini i obavezama ( prikazanoj po pozicijama, datim u izvodu iz finansijskih izveštaja):

                                                           2009              2008             %            Obrazloženje­­  
  - stalna  imovina                            36.037           43.217           -17    Umanjenje vrednosti
                                                                                                           nekretnina postrojenja
                                                                                                      i opreme kroz otpis
- obrtna imovina                             92.668         122.007             -26     Umanjenje svih        elem.obrtnih sredstava         
                                                                                                    
- dugoročna  rezer. i obaveze          25.674           73.201           -65  Ukidanje rezevisanih                                                                                             sredstava

2. Neto  dobitku , odnosno gubitku  tog društva:

 

                                                        36.066           23.311           +55 Naplata potrazivanja            sudskim putem iz perioda od pre 15 god.

Navesti slučajeve kod kojih postoji  neizvestost  naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva:
 

 

 Informacije o stanju (broju % ) , sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija:

 

Odlukom Upravnog odbora A.D. «Betonjerka» broj  672 od 24.05.2010.. godine smanjen je osnovni kapital društva poništenjem 298 stečenih sopstvenih akcija.

 Ulaganje u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse:                (u  hilj. dinarima)

- razvoj osnovne delatnosti   /.              - informacione tehnologije  /

 

Navesti  iznos, način formiranja i upotrebu  rezervi u poslednje dve godine:

 

Navesti sve bitne poslovne dogadjaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja:
Na dvadeset trećoj sednici Upravnog odbora broj 672 od  24.05.2010.. godine doneta je odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem  sopstvenih akcija.. Navedenom odlukom  poništeno je 298 stečenih sopstvenih akcija, koje su predstavljale 0,82214 % od ukupnog broja emitovanih akcija nominalne vrednosti 1.000 dinara.
Nakon poništenja sopstvenih akcija  i smanjenja osnovnog kapitala društva, osnovni kapital iznosi  35.949.000,00 dinara.
 Dana 30.06.2010.. godine održana je peta  redovna sednica Skupština akcionara. Odluke, kao i drugi bitni dogadjaji  dostavljeni su Organizatoru tržišta, Komisiji  za HOV i dostupne su na web-sajtu društva   www.betonjerka- cacak.co.rs.

 

Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni:

 

 

 

 

Direktor:

Srdjan Adžemović, dipl. ecc

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI