Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl.glasnik RS» br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006),

A.D. «BETONJERKA»
ČAČAK, Ul. Nikole Tesle br. 5

Matični broj : 06851363
Šifra delatnosti: 26610 – proizvodnja proizvoda od betona

objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Dana 30.06.2010. godine sa početkom u 15,00 časova u prostorijama A.D. «Betonjerka» Čačak, održana je


PETA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. «BETONJERKA» ČAČAK

Na petoj redovnoj sednici Skupštine akcionara A.D. «Betonjerka» Čačak donete su sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa četvrte redovne sednice Skupštine akcionara broj 1488 od 30.06. 2009. godine.

2. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora u periodu od 30.06.2009. godine do 24.05.2010. godine.

3. Produžen je mandat postojećim članovima Upravnog odbora i to: Adžemović Zoranu, Adžemović Srđanu, Bogdanović Miroslavu, Stanić Živojinu i Sjekloči Veselinu.

4. Usvojen je finansijski izveštaj društva za 2009. godinu.

5. Usvojen je izveštaj revizora Preduzeća za reviziju «Confida Finodit» iz Beograda u vezi finansijskih izveštaja društva za 2009. godinu.

6. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti društva za 2009. godinu kojom dobit iskazana u finansijskim izveštajima za 2009. godinu ostaje nerasporedjena.

7. Doneta je Odluka o izboru revizora društva za 2010. godinu.
Za revizora društva izabrano Preduzeće za reviziju „LIBRA AUDIT“ D.O.O. –Novi Sad, Beogradski kej 3.


 

Direktor:

Srdjan Adžemović, dipl. ecc

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI