Na osnovu člana 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finanasijskih instrumenata («Sl. Glasnik RS « br. 47/2006) i člana 3. Pravilnika o izveštavanju javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik» RS br. 100/2006, 116/2006 i 71/2008), objavljuje se :

IZVOD IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2009. GODINU
A.D. «BETONJERKA» ČAČAK – proizvodnja proizvoda od betona

I.  OSNOVNI PODACI

1. Skraćeni naziv:

A.D. «Betonjerka» Čačak

3. Matični broj

06851363

2. Adresa:

Čačak, Nikole Tesle 5

4. PIB

101892768

II. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

BILANS STANJA ( u 000 din.)

AKTIVA

2008

2009

PASIVA

2008

2009

A. STALNA IMOVINA

43.217

36.037

A.  KAPITAL

92.838

104.821

I. Neuplaćeni upisani kapital

-

-

I. Osnovni kapital

36.527

36.527

II Gudvil

-

-

II Neuplaćeni upisani kapital

-

-

III Nematerijalna ulaganja

-

-

III Rezerve

1.104

1.104

IV Nekretnine, postrojenja, oprema  i biolo.sredstva

41.742

35.008

IV Revalorizacione rezerve
V. Nerealizovani  dobici po osnovu HOV
VI. Nerealizovani gubici po osnovu HOV
VII Nerasporedjeni dobitak

 

 

54.679

 

 

67.406

V Dugoročni finansijski plasmani

1.475

1.029

VIII Gubitak

-

-

B. OBRTNA  IMOVINA

122.007

92.668

IX Otkupljene sopstvene akcije

-

-

I Zalihe
II. Stalna sredstva namenjena  prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

35.790

 

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

 

73.201

 

25.674

III Kratkoročna potraživanja, plasmani i goto.

86.217

64.352

I Dugoročna rezervisanja

39.599

-

IV Odložena poreska sredstva

815

1.790

II Dugoročne obaveze

12.253

9.874

V. POSLOVNA IMOVINA

166.039

130.495

III Kratkoročne obaveze

21.349

15.800

G. GUBIT. IZNAD VISINE KAPITALA

-

-

IV Odložene poreske obaveze

-

-

D. UKUPNA  AKTIVA 
Đ. VANBILANSNA AKTIVA

166.039
-

130.495
-

B. UKUPNA PASIVA

166.039
-

130.495
-

 

 

 

G. VANBILANSNA PASIVA

-

 

 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (u 000 din.)                                  BILANS USPEHA ( u 000 din.)

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2008

2009

A. PRIHODI I RASHODI IZ  REDOVNOG POSLOVANJA

2008

2009

1. Prilivi got. Iz poslovnih aktivnosti

272.047

178.616

I Poslovni prihodi

206.656

147.099

II Odlivi got. Iz poslovnih aktivnosti

223.289

173.603

II. Poslovni rashodi

191.382

151.941

III Neto priliv  /  odliv  gotovine

48.758

5.013

III Poslovni dobitak

15.274

-

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVN. INVESTIRANJA

-

-

IV. Finansijski prihodi

4.775

4.730

I. Priliv got. Iz aktivnosti investiranja

-

-

V. Finansijski rashodi

1.100

2.228

II. odlivi got. Iz aktivnosti investiranja

4.115

-

VI Ostali prihodi

7.498

41.506

III  Neto priliv / odliv gotovine

4.115

-

VII Ostali rashodi

1.781

111

V. TOKOVI GOTOVINE IZ  AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

 

-

 

-

VIII. Dob./gub./ iz redov. Poslovanja pre oporezivanja

24.666

39.055

1. Prilivi got. Iz aktivnosti finansi.

 

-

 

-

IX. NETO  dobitak / gubitak  poslovanja koje se obustavlja

-

-

II. Odlivi got. Iz aktivnosti finansiranja

50.148

58.754

B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA

24.666

39.055

III. Neto priliv / odliv gotovine

50.148

58.754

V. POREZ NA DOBIT

-

-

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE

277.047

233.175

G. Isplaćena lična primanja poslodavcu

-

-

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE

277.552

232.357

D. NETO DOBITAK / GUBITAK

23.311

36.066

Đ. NETO PRILIV / ODLIV GOTOVINE

505

 

Đ. NETO  DOBITAK  KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

-

-

E. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 

17.094

16.784

E. NETO DOBITAK  KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA

-

-

Ž. POZIT. / NEGAT. KURSNE RAZLIKE  PO OSNOVU GOTOVINE

195

-

Ž. ZARADA PO AKCIJI

-

-

3. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA

16.784

17.602

1.Osnovna zarada po akciji

-

-

 

 

 

2.Umanjena ( razvodnjena) zarada po akciji

-

-

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU (u 000 din.)

 

                                  2008

                    2009

 

Stanje na početku god.

Povećanje
Tokom god.

Smanjenje
tokom god. 

Stanje na kraju godine

Stanje na početku god.

Povećanje
Tokom god.

Smanjenje
tokom

Stanje na kraju godine

Osnovni kapital

38.860

-

2.613

36.247

36..247

-

-

36.247

Ostali  kapital

280

-

-

280

280

-

-

280

Neuplaćeni upisani kapital

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisiona premija

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezerve

1.104

-

-

1.104

1.104

-

-

1.104

Revalorizacione rezerve

4.757

-

4.229

528

 

528

 

-

 

446

 

82

Nerasporedjeni dobitak

49.179

23.311

17.811

54.679

54.679

36.067

23.340

67.406

Gubitak do visine kapitala

-

-

-

-

-

-

-

-

Otkupljene sopstvene akcije

2.613

-

2.613

-

 

298

 

298

UKUPNO:

96.793

23.311

27.266

92.838

92.838

36.365

23.786

105.417

Gubitak iznad visine kapitala

-

-

-

-

-

-

-

-

 

III. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE REVIZORA «CONFIDA – FINODIT» BEOGRAD O FINANSIJSKIM  IZVEŠTAJIMA

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju  finansijsko stanje društva A.D. «Betonjerka» Čačak, na dan 31.12.2009. godine, rezultat poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i  Medjunarodnim standardima revizije.

  IV. ZNAČAJNE PROMENE PRAVNOG I FINANSIJSKOG  POLOŽAJA DRUŠTVA I DRUGE VAŽNE PROMENE PODATAKA SADRŽANIH U PROSPEKTU ZA IZDAVANJE, ODNOSNO PROSPEKTU ZA ORGANIZOVANO TRGOVANJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI.

 

            Nema promena pravnog i finansijskog položaja društva.

 

V. MESTO I VREME GDE SE MOŽE IZVRŠITI UVID U FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I IZVEŠTAJ REVIZORA.

Svakog radnog dana u prostorijama pravne službe A.D. «Betonjerka» Čačak, ul. Nikole Tesle br. 5


 

Direktor:

Srdjan Adžemović, dipl. ecc

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI