Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl.glasnik RS» br. 47/2006) i članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006.), i člana 76. Statuta ,

A.D. «BETONJERKA»
ČAČAK, Ul. Nikole Tesle br. 5

Matični broj : 06851363
Šifra delatnosti: 26610 – proizvodnja proizvoda od betona

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
SAZIVANJE PETE REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 672 od 24.05.2010. godine, sazvana je peta redovna sednica Skupštine akcionarskog društva «Betonjerka» Čačak koja će se održati dana 30.06.2010. godine u sedištu društva u Čačku, Ul. Nikole Tesle br. 5 sa početkom u 15.00 časova i sledećim:

DNEVNIM REDOM

1.Usvajanje zapisnika sa četvrte redovne sednice Skupštine akcionara broj 1488 od 30.06.2009. godine.

2.. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora društva u periodu od 30.06.2009.. godine do 24.05.2010. godine.

3. Donošenje odluke o produženju mandata postojećim članovima Upravnog odbora.

4. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja društva za 2009. godinu.

5.Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora u vezi finansijskih izveštaja društva za 2009. godinu.

6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti društva za 2009. godinu.

7. Donošenje odluke o izboru revizora društva za 2010. godinu.

Poziv za petu redovnu sednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dnevnom listu «ALO», na «oglasnoj tabli» društva i na internet strani društva.

Akcionari mogu učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Pravo glasa na Skupštini ima akcionar koji ima najmanje 1000 akcija ili punomoćje akcionara za najmanje 1000 akcija.

Uvid u materijal za petu redovnu sednicu Skupštine, akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 7,00 – 15,00 časova kod sekretara društva.


 

Predsednik UO :

Zoran Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI