Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl.glasnik RS» br. 47/2006) i članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006),

A.D. «BETONJERKA
ČAČAK, Ul. Nikole Tesle br. 5

Matični broj : 06851363
Šifra delatnosti: 26610 – proizvodnja proizvoda od betona

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
UTVRDJIVANJU DANA DIVIDENDE

Na osnovu člana 23. Osnivačkog akta A.D. «Betonjerka» Čačak, Upravni odbor na sednici održanoj dana 24.05.2010. godine doneo je

O D L U K U

Da dan dividendi kojom se utvrdjuje lista akcionara koji imaju pravo na dividende bude 02.07.2010. godine. 

Predsednik UO :

Zoran Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI