U skladu sa čl. 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
( “Službeni glasnik Republike Srbije” br. 47/2006. ) i čl. 5. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa


A.D. »BETONJERKA« IZ ČAČKA

Objavljuje
Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2009. godine

1) Poslovno ime: A.D. »Betonjerka«
Sedište i adresa: Čačak, Ul. Nikole Tesle br. 5
Matični broj: 06851363
PIB: 101892768

2) Web- site: www.betonjerka-cacak.co.rs
e-mail adresa: betonca@eunet.rs

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
BD.24993/2005 od 03.06.2005. god.

4) Delatnost: (šifra i opis): 26610 – proizvodnja proizvoda od betona

5) Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:

- Zoran Adžemović, predsednik Upravnog odbora
- Miroslav Bogdanović, zamenik predsednika Upravnog odbora
- Srđan Adžemović, član Upravnog odbora
- Živojin Stanić, član Upravnog odbora
- Veselin Sjekloča, član Upravnog odbora

6) Planom poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2009. godine predvidjen je promet od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 56.000.000,00 dinara.


Plan poslovanja akcionarskog društva za prvo polugodište 2009. godine realizovan je u potpunosti i prebačen za 8.600.000,00 dinara, odnosno 15 %.


Planom poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2009. godine predvidjen je promet od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 119.600.000.00 dinara, što predstavlja povećanje u odnosu na ostvarenje za prvo polugodište 2009. godine u iznosu od 52.700.000,00 dinara, odnosno 85 %.


Akcionarsko društvo posluje bez finansijskih teškoća, redovno servisira sve svoje obaveze iz redovnog poslovanja.


Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu, na kojem su uključene akcije društva i čini dostupnim na svom web- sajtu.

 

U Čačku, 04.11.2009. godine            

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA,
Zoran Adžemović

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI