Na osnovu člana 67. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finanasijskih instrumenata («Sl. Glasnik Republike Srbije « br. 47/2006) i člana 4. Pravilnika o sadržini  i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik» Republike Srbije  br. 100/2006 i 116/2006)

AKCIONARSKO DRUŠTVO «BETONJERKA» OBJAVLJUJE

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2008. GODINU

I.  OPŠTI PODACI

1) Poslovno ime

Akcionarsko društvo «Betonjerka»

Sedište

Čačak

Adresa 

Ulica Nikole Tesle br. 5

Matični broj

06851363

PIB

101892768

2) web site

www.betonjerka-cacak.co.rs

e-mail adresa

betonca@eunet.rs

3) Broj i datum rešenja o upisu u registar  privre.subjekata

BD.24993/2005 od 03.06.2005. godine i promena BD.182083/2006 od  13.11.2006. godine

4) Delatnost (šifra i opis)

26610 – proizvodnja proizvoda od betona

5) Broj zaposlenih

94

6) Broj akcionara

267

 

 

 

7) Deset najvećih akcionara

Ime i prezime  / poslovno ime

Broj akcija  na dan. 15.07.2009.

 % učešća u osnovnom kapitalu

Srđan Adžemović

29.875

82.42061 %

«Betonjerka» A.D. Čačak

298

0.82213  %

Belgrade independent  broker. A.D.

98

027036  %

Đurić Mladen  

56

0.15449 %

Glavinić Milić

41

0,11311 %

Glišović Viliman

41

0,11311  %

Grujičić Drago

41

0.11311 %

Grujičić Stanko

41

0.11311 %

Ilić Slobodanka

41

0.11311 %

Jovanović Dragan

41

0.11311 %

 

 

 

 

8) Vrednost osnovnog kapitala   36.527.000.00 RSD

 

 

Obične

Prioritetne

 

Broj

36.247

/

9) Broj izdatih akcija

CFI kod

ESVUFR

/

 

ISIN broj

RSBTNCE 63261

/

 

Naziv

Sedište

Poslovna adresa

10) Podaci  o zavisnim društvima  do 5 najznačajnijih subjekata konsolidacije (poslovno ime, sedište i adresa):

/

/

/

11) Naziv i  adresa revizorske kuće:

«Confida – Finodit» Beograd, ul. Imotska br. 1

12) Organizovano  tržište na   koje su uključene  akcije :

«Beogradska berza» A.D. Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PODACI O UPRAVI DRUŠTVA

1) Članovi upravnog odbora

Ime, prezime , funkcija  u Upravnom odboru i prebivalište

Obrazovanje

Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto)

Članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih društava

Broj  i % akcija koje poseduju u akcionarskom društvu

Isplaćeni  iznos neto naknade

Zoran Adžemović, predsednik U.O.  Beograd

Inženjer informatike

Penzioner

/

/

/

Srđan Adžemović, član U.O. Beograd

Diplomirani ekonomista

A.D. «Betonjerka» Čačak,  direktor društva

/

29.875
82.42061 %

/

Živojin Stanić, član U.O. Čačak

Gimnazija

Preduzeće «Alfa 011» Beograd, vlasnik

/

5
0.01379 %

 

Veselin Sjekloča, član U.O. Beograd

Doktor pravnih nauka

Preduzeće «Omni Stock» Beograd, vlasnik

/

/

/

Miroslav Bogdanović, zamenik  predsednika U.O.  Čačak

Diplomirani gradjevi. Inž.

A.D. «Betonjerka» Čačak  rukovodilac tehničkog sektora

/

/

/

 

2) Članovi nadzornog odbora

Ime, prezime , funkcija  u Upravnom odboru i prebivalište

Obrazovanje

Sadašnje zaposlenje (naziv firme i radno mesto)

Članstvo u upravnim i nadzornim odborima drugih društava

Broj  i % akcija koje poseduju u akcionarskom društvu

Isplaćeni  iznos neto naknade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ( Ovde navesti da li uprava društva ima usvojen pisani kodeks ponašanja  i web-site na kome je objavljen)

 

III. PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (u hilj. Dinara)


1) Izveštaj uprave o realizaciji usvojene poslovne politike sa navodjenjem slučajeva i razloga za odstupanje, i drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vodjenje poslova:

2) Analiza poslovanja

                                                            (u hilj. Dinara)

Ukupni prihodi:

218.929

Ukupni  rashodi:

194.263

Rezultat poslovanja:

24.666

Prihodi po delatnostima:

186.683 – prodaja robe
     6.271 – usluge

Efekti promena u pravnom položaju društva (statusne promene):

/

Opis osnovnih proizvoda i usluga, sa posebnim osvrtom na solventnost, likvidnost, ekonomičnost, rentabilnost društva i njegovu tržišnu vrednost

/

 

 

 

3. Pokazatelji poslovanja

 

Prinos na ukupni kapital:

0.26

Neto prinos na sopstveni kapital:

0.64

Poslovni neto dobitak (u 000 dinara):

23.185

Stepen zaduženosti:

/

Prvi stepen likvidnosti:

 

4.04

II stepen likvidnosti:

 

4.04

 

/

Neto obrni kapital (u hilj . RSD):

 

86.217

 

/

Cena akcije - najviša

 

3.600.00  RSD

 

 

Cena akcije – najniža:                                                                                           892.00 RSD

Tržišna kapitalizacija:                                                                                                                                        /

Dobitak po akciji :

648.45

 

 

 

 

 

 

 

Obične akcije

 

Isplaćena dividenta

Za 2006. godine

394.73

 

 

(RSD bruto po akciji)

Za 2007. godine

466.80

 

 

 

Za 2008. godine

/

 

 

Informacije o ostvarenjima društva po segmentima  (formiranim na proizvodnoj i geografskoj osnovi), u skladu sa zahtevima MRS 14 i to:

 

1. Prihodi od prodaje eksternim kupcima

192.954

2. Prihodi od prodaje drugim segmentima u okviru istog društva

/

3. Rezultati svakog segmenta

/

4. Imovina i obaveze segmenata

/

 

 

5. Glavni kupci i dobavljači (navode se kupci koji učestvuju sa više od 10 % u ukupnom prihodu društva, odnosno dobavljači koji učestvuju sa više od 0 % u ukupnim obavezama društva prema dobavljačima)

GLAVNI KUPCI: «GRADIS» Čačak, V.P. «GALOVICA» Zemun, «PROJEKTOMONTAŽA » Beograd, «GRADITELJ SN» Novi Sad, «NOVI PAZAR PUT» Novi Pazar, «HIDROPROMET INŽENJERING» Beograd, «MILLENINIUM TEAM» D.O.O.  Beograd

 

GLAVNI DOBAVLJAČI: «TITAN – CEMENTARA» Kosjerić, «JELEN DO» Jelen Do, «KOPAONIK» Kraljevo, «KOPAONIK» Užice, «TEHNOGRAD – INŽENJERING»  Kraljevo,  i «EUROPOLIS»  Zemun.

6. Način formiranja transfernih cena
Navesti i objasniti svaku promenu veću od 10 % u odnosu na prethodnu godinu u:

 

1.Imovini i obavezama ( prikazanoj po pozicijama, datim u izvodu iz finansijskih izveštaja):

                                                           2008              2007             %            Obrazloženje­­ 
 - stalna  imovina                           43.217         44.508           - 10   smanjenje dugoročnih
                                                                                                          finansijskih plasmana

- obrtna imovina                          122.007         73.302          + 66   najveće povećanje na                                                                 gotovini – naplata su-
                                                                                                     dskih potraživanja
- dugoročna  rezer. i obaveze      73.201          26.335         + 78  najveće povećanje na
                                                                                                             rezervisanjima kojih         u prethodnoj
 godini nije bilo

2. Neto  dobitku , odnosno gubitku  tog društva:

 

23.311

Navesti slučajeve kod kojih postoji  neizvestost  naplate prihoda ili mogućih budućih troškova koji mogu značajno uticati na finansijsku poziciju društva:

 

 

 Informacije o stanju (broju % ) , sticanju, prodaji i poništenju sopstvenih akcija:

 

Odlukom Upravnog odbora A.D. «Betonjerka» broj  587 od 24.03.2008. godine smanjen je osnovni kapital društva poništenjem 2.613 stečenih sopstvenih akcija.

 Ulaganje u istraživanje i razvoj osnovne delatnosti, informacione tehnologije i ljudske resurse:                (u  hilj. dinarima)

- razvoj osnovne delatnosti  .....................................              9.975
- informacione tehnologije  ......................................                   89

 

Navesti  iznos, način formiranja i upotrebu  rezervi u poslednje dve godine:

 

Navesti sve bitne poslovne dogadjaje koji su se desili od dana bilansiranja do dana podnošenja izveštaja:
Na dvanaestoj sednici Upravnog odbora broj 587 od 24.03.2008. godine doneta je odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem  sopstvenih akcija. . Navedenom odlukom  poništeno je  2.613 stečenih sopstvenih akcija, koje su predstavljale 6,72 % od ukupnog broja emitovanih akcija nominalne vrednosti 1.000 dinara.
Nakon poništenja sopstvenih akcija  i smanjenja osnovnog kapitala društva, osnovni kapital iznosi  36.247.000,00 dinara.
Upravni odbor A.D. «Betonjerka» Čačak je sprovodeći Odluku Skupštine akcionara od 27.06.2008. godine, na sednici održanoj dana 12.05.2009. godine doneo odluku o sticanju sopstvenih akcija od svih akcionara.
Navedenom odlukom Upravni odbor je odredio broj akcija koje se stiču, kupovnu cenu po jednoj akciji, postupak sticanja akcija, vreme sticanja akcija.
Nakon okončanog postupka sticanja sopstvenih akcija  od svih akcionara A.D. «Betonjerka» je stekla 298 sopstvenih akcija.
Dana 30.06.2009. godine održana je četvrta redovna sednica Skupština akcionara. Odluke, kao i drugi bitni dogadjaji  dostavljeni su Organizatoru tržišta, Komisiji  za HOV i dostupne su na web-sajtu društva   www.betonjerka- cacak.co.rs.

 

Obrazložiti i ostale bitne promene podataka sadržanih u prospektu, a koji nisu napred navedeni:

 

                                                                                     
 D I R E K T O R,
       _____________________________
 (Srđan Adžemović,dipl.ecc.)

 

 

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI