Na osnovu člana 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finanasijskih instrumenata («Sl. Glasnik RS « br. 47/2006) i člana 3. Pravilnika o izveštavanju javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik» RS br. 100/2006, 116/2006  i  71/2008), objavljuje se :

 

 

 

 

IZVOD IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2008. GODINU

A.D. «BETONJERKA» ČAČAK – proizvodnja proizvoda od betona

 

 

 

 

 

I.  OSNOVNI PODACI

1. Skraćeni naziv:

A.D. «Betonjerka» Čačak

3. Matični broj

06851363

2. Adresa:

Čačak, Nikole Tesle 5

4. PIB

101892768

 

 

 

 

II. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

 

BILANS STANJA  ( u 000 din.)

 

AKTIVA

2007

2008

PASIVA

2007

2008

A. STALNA IMOVINA

44.508

43.217

A.  KAPITAL

91.567

92.838

I. Neuplaćeni upisani kapital

-

 

-

39.140

36.527

II Gudvil

-

 

II Neuplaćeni upisani kapital

-

 

III Nematerijalna ulaganja

 

 

III Rezerve

1.104

1.104

IV Nekretnine, postrojenja, oprema  i biolo.sredstva

38.804

41.742

IV Revalorizacione rezerve

V. Nerealizovani  dobici po osnovu HOV

VI. Nerealizovani gubici po osnovu HOV

VII Nerasporedjeni dobitak

 

49.179

 

54.679

V Dugoročni finansijski plasmani

5.704

1.475

VIII Gubitak

-

-

B. OBRTNA  IMOVINA

73.394

122.007

IX Otkupljene sopstvene akcije

2.613

-

I Zalihe

II. Stalna sredstva namenjena  prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

24.156

35.790

B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

 

 

26.335

 

 

73.201

III Kratkoročna potraživanja, plasmani i goto.

49.146

86.217

I Dugoročna rezervisanja

-

39.599

IV Odložena poreska sredstva

92

815

II Dugoročne obaveze

6.987

12.253

V. POSLOVNA IMOVINA

117.902

166.039

III Kratkoročne obaveze

19.348

21.349

G. GUBIT. IZNAD VISINE KAPITALA

-

-

IV Odložene poreske obaveze

-

-

D. UKUPNA  AKTIVA 

Đ. VANBILANSNA AKTIVA

117.902

-

166.039

-

B. UKUPNA PASIVA

117.902

-

166.039

-

 

 

 

G. VANBILANSNA PASIVA

-

-

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE (u 000 din.)                       BILANS USPEHA ( u 000 din.)

A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

2007

2008

A. PRIHODI I RASHODI IZ  REDOVNOG POSLOVANJA

2007

2008

1. Prilivi got. Iz poslovnih aktivnosti

216.005

272.047

I Poslovni prihodi

179.531

206.656

II Odlivi got. Iz poslovnih aktivnosti

193.467

223.289

II. Poslovni rashodi

162.413

191.382

III Neto priliv  /  odliv  gotovine

22.538

48.758

III Poslovni dobitak

17.118

15.274

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVN. INVESTIRANJA

-

-

IV. Finansijski prihodi

1.717

4.775

I. Priliv got. Iz aktivnosti investiranja

-

-

V. Finansijski rashodi

411

1.100

II. odlivi got. Iz aktivnosti investiranja

11.134

4.115

VI Ostali prihodi

765

7.498

III  Neto priliv / odliv gotovine

11.134

4.115

VII Ostali rashodi

440

1.780

V. TOKOVI GOTOVINE IZ  AKTIVNOSTI FINANSIRANJA

-

-

VIII. Dob./gub./ iz redov. Poslovanja pre oporezivanja

18.749

24.666

1. Prilivi got. Iz aktivnosti finansi.

-

-

IX. NETO  dobitak / gubitak  poslovanja koje se obustavlja

-

-

II. Odlivi got. Iz aktivnosti finansiranja

29.647

50.148

B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA

18.749

24.666

III. Neto priliv / odliv gotovine

29.647

50.148

V. POREZ NA DOBIT

-

-

G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE

216.005

277.047

G. Isplaćena lična primanja poslodavcu

-

-

D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE

234.248

277.552

D. NETO DOBITAK / GUBITAK

17.811

23.311

Đ. NETO PRILIV / ODLIV GOTOVINE

18.243

505

Đ. NETO  DOBITAK  KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

-

-

E. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 

35.330

17.094

E. NETO DOBITAK  KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA

-

-

Ž. POZIT. / NEGAT. KURSNE RAZLIKE  PO OSNOVU GOTOVINE

111

195

Ž. ZARADA PO AKCIJI

-

-

3. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA

17.094

16.784

1.Osnovna zarada po akciji

-

-

 

 

 

2.Umanjena ( razvodnjena) zarada po akciji

-

-

 

 

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU (u 000 din.)

 

 

                                  2007

                    2008

 

Stanje na početku god.

Povećanje

Tokom god.

Smanjenje

tokom god. 

Stanje na kraju godine

Stanje na početku god.

Povećanje

Tokom god.

Smanjenje

tokom

Stanje na kraju godine

Osnovni kapital

38.860

-

-

38.860

38.860

-

2.613

36.247

Ostali  kapital

280

-

-

280

280

-

-

280

Neuplaćeni upisani kapital

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisiona premija

-

-

-

-

-

-

-

-

Rezerve

1.104

-

-

1.104

1.104

-

-

1.104

Revalorizacione rezerve

-

4.757

-

4.757

4.757

-

4.229

528

Nerasporedjeni dobitak

46.429

17.811

15.061

49.179

49.179

23.311

17.811

54.679

Gubitak do visine kapitala

-

-

-

-

-

-

-

-

Otkupljene sopstvene akcije

-

2.613

-

2.613

2.613

-

2.613

-

UKUPNO:

86.673

25.181

15.061

96.793

96.793

23.311

27.266

92.838

Gubitak iznad visine kapitala

-

--

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

III. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE REVIZORA «CONFIDA – FINODIT» BEOGRAD O FINANSIJSKIM  IZVEŠTAJIMA

 

 

 

 

 

 

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju  finansijsko stanje društva A.D. «Betonjerka» Čačak, na dan 31.12.2008. godine, rezultat poslovanja, tokove gotovine i promene na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, Međunarodnim  računovodstvenim standardima i Medjunarodnim standardima revizije.

 

 

 

 

 

IV. ZNAČAJNE PROMENE PRAVNOG I FINANSIJSKOG  POLOŽAJA DRUŠTVA I DRUGE VAŽNE PROMENE PODATAKA SADRŽANIH U PROSPEKTU ZA IZDAVANJE, ODNOSNO PROSPEKTU ZA ORGANIZOVANO TRGOVANJE HARTIJAMA OD VREDNOSTI.

 

 

            Nema promena pravnog i finansijskog položaja društva.

 

 

V. MESTO I VREME GDE SE MOŽE IZVRŠITI UVID U FINANSIJSKE IZVEŠTAJE I IZVEŠTAJ REVIZORA.

 

Svakog radnog dana u prostorijama pravne službe A.D. «Betonjerka» Čačak, ul. Nikole Tesle br. 5

 

 

 

                                                                                                    D I R E K T O R,

                                                                                      ___________________________

                                                                                     (Srđan Adžemović, dipl.ecc.)

 

 

 

 

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI