Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl.glasnik RS» br. 47/2006) i članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006),

A.D. «BETONJERKA»
ČAČAK, Ul. Nikole Tesle br. 5

Matični broj : 06851363
Šifra delatnosti: 26610 – proizvodnja proizvoda od betona

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
UTVRDJIVANJU DANA ISPLATE DIVIDENDE

Na osnovu člana 23. Osnivačkog akta A.D. «Betonjerka» Čačak, Upravni odbor na sednici održanoj dana 30.06.2009. godine doneo je:

 

O D L U K U

 

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara A.D. «Betonjerka» Čačak broj 1488 od 30.06.2009. godine neto dobit društva u iznosu od 23.311.185.36 dinara rasporedjena je za isplatu dividendi akcionarima imaocima običnih akcija.

1. Bruto iznos dividende po akciji je 648,45 dinara.

2. Dividenda akcionarima imaocima običnih akcija isplatiće se u celosti dana 15.07.2009. godine


 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA, ____________________
(Zoran Adžemović)

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI