Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl.glasnik RS» br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006),

A.D. «BETONJERKA
ČAČAK, Ul. Nikole Tesle br. 5

Matični broj : 06851363
Šifra delatnosti: 26610 – proizvodnja proizvoda od betona

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Dana 30.06.2009. godine sa početkom u 15,00 časova u prostorijama A.D. «Betonjerka» Čačak, održana je

ČETVRTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. «BETONJERKA» ČAČAK

Na četvrtoj redovnoj sednici Skupštine akcionara A.D. «Betonjerka» Čačak donete su sledeće odluke:

1, Usvojen je zapisnik sa treće redovne sednice Skupštine akcionara broj 1602 od 27.06.2008. godine.

2.. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora u periodu 27.06.2008. godine do 28.05.2009. godine.

3. Produžen je mandat postojećim članovima Upravnog odbora i to: Adžemović Zoranu, Adžemović Srđanu, Bogdanović Miroslavu, Stanić Živojinu i Sjekloči Veselinu.

4. Usvojen je finansijski izveštaj društva za 2008. godinu.

5. Usvojen je izveštaj revizora Preduzeća za reviziju «Confida Finodit» iz Beograda u vezi finansijskih izveštaja društva za 2008. godinu.

6. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti društva za 2008. godinu.

7. Doneta je Odluka o izboru revizora društva za 2009. godinu.
Za revizora društva izabrano je Preduzeća za reviziju «Confida Finodit» iz Beograda.


 

D I R E K T O R,
____________________
(Srđan Adžemović, dipl.ecc.)

 

D.O.O. Betonjerka Cacak 2003-2015. Sva prava zadrzana

SERTIFIKATI